Our Principals

Sr.No.

Name

From To

1

Dr.Prabhakar Anandrao Takvale 15.06.1967 14.06.1968

2

Dr.Ganapatrao Ramchandra Salunke 15.06.1968 31.05.1969

3

Dr.Ram G. Shinde 01.06.1969 20.06.1972

4

Dr.Avinash M. Sathe 21.06.1972 24.05.1973

5

Shri.Baburao Krushnaji Dongre 25.05.1973 20.06.1980

6

Dr.Eknath Bapu Bramhankar 21.06.1980 27.06.1991

7

Shri.Vitthal Motiram Patil 28.06.1991 27.06.1994

8

Shri.Anandrao Tryambak Bonde 28.06.1994 23.07.1996

9

Dr.Pandit Shambhau  pawar 24.07.1996 29.03.2000

10

Shri.Appa Sampat Sonnis 30.03.2000 23.06.2004

11

Dr.Kishor Raghunath Pawar 24.06.2004 15.10.2007