KAANMS ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE Latest News,Recent Events ✒️” पत्रकार दिन ” कार्यक्रम २०२३

✒️” पत्रकार दिन ” कार्यक्रम २०२३इतिहास विभाग आयोजित

दि.६ जानेवारी २०२३ रोजी पत्रकार दिन कार्यक्रम महाविद्यालयात उत्साहात साजरा करण्यात  आला.