KAANMS ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE Latest News सन २०२३-२४ करीत उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत सहा प्रशिक्षण केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर विभागातील प्रशिक्षण केंद्रासाठी आयोजित दि. २५-०८-२०२४ रोजी होणाऱ्या एकत्रित सामाईक प्रवेश परीक्षेची माहिती ….

सन २०२३-२४ करीत उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत सहा प्रशिक्षण केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर विभागातील प्रशिक्षण केंद्रासाठी आयोजित दि. २५-०८-२०२४ रोजी होणाऱ्या एकत्रित सामाईक प्रवेश परीक्षेची माहिती ….