Exam Form Dates..

*महत्वाची सूचना*
M. SC Computer Science (REGULAR) 2019 Credit Pattern च्या सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, Oct/Nov २०२३ परिक्षेचे परिक्षा फॉर्म दि.०५/१०/२०२३ पासून सुरू झाले असुन विद्यार्थ्यानी परीक्षा फॉर्म ऑनलाईन भरून दिलेल्या मुदतीत महाविद्यालयात जमा करावा.
Winter Exam Oct /Nov 2023
 *Exam Form Update*
M. SC Computer Science
(REGULAR) 2019 Credit Pattern
 *Exam Form Starting*
Start Date -05/10/2023
Without Late Fees Last Date – 15/10/2023
With Late Fees Last Date – 18/10/2023
(परीक्षा फॉर्म जमा करताना ABC id ची प्रिंट सोबत जोडावी)